Rekolekcje w lutym

W dnia­ch od 12 do 15 lute­go odbę­dą się reko­lek­cje „Fau­sti­num” pt. „Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”. Reko­lek­cje popro­wa­dzi o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem. a 

Koniec roku!

Przed nami ostat­ni dzień roku. Nie­ch będzie to czas reflek­sji i dzięk­czy­nie­nia Boga za otrzy­ma­ne łaski, a szcze­gól­nie za Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia, Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży oraz wizy­tę