Wielkanocny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­kanocnym dniu sku­pie­nia, pt. “Duch Świę­ty – Duchem miło­ści i miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w zakład­ce: Spo­tka­nia a 

Święto Miłosierdzia w Wenezueli

Od kil­ku lat w Mara­ca­ibo w Wene­zu­eli odby­wa­ją się pięk­ne cele­bra­cje Świę­ta Miło­sier­dzia. Zachę­ca­my do obej­rze­nia zdjęć z tego­rocz­ny­ch uro­czy­sto­ści, prze­sła­ny­ch przez dzia­ła­ją­cy tam Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia. Zoba­cz: Gale­rię a Prze­czy­taj tak­że:

Życzenia od Ojca Świętego Franciszka

Do sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach nad­sze­dł list z Waty­ka­nu, w któ­rym Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek ser­decz­nie dzię­ku­je za nade­sła­ne życze­nia świą­tecz­ne i w atmos­fe­rze wiel­ka­noc­nej życzy wszyst­kim człon­kom „Fau­sti­num”, aby umie­li wyko­rzy­stać wszel­kie oka­zje do świad­cze­nia o rado­ści i poko­ju Zmar­twych­wsta­łe­go

Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powie­dz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­ko­ść poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­ki­ch łask” (Dz. 796)

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia. Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­ny­ch dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia

Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierw­szy­ch dnia­ch kwiet­nia uka­za­ła się nowa pły­ta for­ma­cyj­na p.t. “Życie praw­dzi­we to Miło­sier­dzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wpro­wa­dze­nia do medy­ta­cji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lute­go 2017 roku. Pro­wa­dził je

Radość i cierpienie zanurzone w Bożym Miłosierdziu

W dzia­le Czy­tel­nia opu­bli­ko­wa­li­śmy nowe świa­dec­two jed­ne­j z wolon­ta­riu­szek „Fau­sti­num”, któ­ra pra­gnie podzie­lić się z nami swo­im doświad­cze­niem Boże­go miło­sier­dzia. Czy­taj: Świa­dec­two Wszyst­kie oso­by pra­gną­ce dołą­czyć swo­je świa­dec­two, pro­si­my o prze­sła­nie tek­stu w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres: administrator@faustinum.org