V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”

17 czerw­ca 2017 roku odbę­dzie V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyć w nim będą dele­ga­ci z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej będzie prze­wod­ni­czyć Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski,

Konferencja o. Marka Wójtowicza SJ

W cza­sie ostat­nie­go spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w Krakowie-Łagiewnikach, o. Marek Wój­to­wicz SJ — opie­kun ducho­wy Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”, wygło­sił kon­fe­ren­cję na temat obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia tego nagra­nia. Kon­fe­ren­cja a Prze­czy­taj tak­że:

Wielkanocny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­kanocnym dniu sku­pie­nia, pt. “Duch Świę­ty – Duchem miło­ści i miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w zakład­ce: Spo­tka­nia a 

Święto Miłosierdzia w Wenezueli

Od kil­ku lat w Mara­ca­ibo w Wene­zu­eli odby­wa­ją się pięk­ne cele­bra­cje Świę­ta Miło­sier­dzia. Zachę­ca­my do obej­rze­nia zdjęć z tego­rocz­nych uro­czy­sto­ści, prze­sła­nych przez dzia­ła­ją­cy tam Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia. Zobacz: Gale­rię a Prze­czy­taj tak­że:

Życzenia od Ojca Świętego Franciszka

Do sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach nad­szedł list z Waty­ka­nu, w któ­rym Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek ser­decz­nie dzię­ku­je za nade­sła­ne życze­nia świą­tecz­ne i w atmos­fe­rze wiel­ka­noc­nej życzy wszyst­kim człon­kom „Fau­sti­num”, aby umie­li wyko­rzy­stać wszel­kie oka­zje do świad­cze­nia o rado­ści i poko­ju Zmar­twych­wsta­łe­go

Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powiedz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­kość poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­ki­ch łask” (Dz. 796)

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia. Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­ny­ch dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia