Koniec roku!

20161231koniec

Przed nami ostat­ni dzień roku. Nie­ch będzie to czas reflek­sji i dzięk­czy­nie­nia Boga za otrzy­ma­ne łaski, a szcze­gól­nie za Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia, Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży oraz wizy­tę