Dzień skupienia

25 mar­ca 2017 odbył się w Krakowie-Łagiewnikach wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia, p.t. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć. Zoba­cz: Gale­ria a Prze­czy­taj tak­że:

Dzień skupienia w Toruniu

11 mar­ca, w para­fii Miło­sier­dzia Boże­go i św. Sio­stry Fau­sty­ny w Toru­niu, odbył się dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy „Fau­sti­num”. Popro­wa­dził go ks. Sła­wo­mir Tykar­ski. W wygło­szo­nej kon­fe­ren­cji, zaty­tu­ło­wa­nej „Wiel­ki Post ze św. Sio­strą Fau­sty­ną”, uka­zał

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Spo­tka­nia.

Wydawnictwo “Misericordia”

W pierw­szy­ch dnia­ch mar­ca Wydaw­nic­two “Mise­ri­cor­dia” otwo­rzy­ło sklep inter­ne­to­wy. Zachę­ca­my do obej­rze­nia stro­ny i zapo­zna­nia się z nową ofer­tą. Zoba­cz: Wydaw­nic­two Mise­ri­cor­dia  a Prze­czy­taj tak­że:

Wielki Post

Roz­po­czę­łam Post świę­ty tak, jak sobie życzył Jezus, zda­jąc się cał­ko­wi­cie na Jego świę­tą wolę i przyj­mu­jąc wszyst­ko z miło­ścią, cokol­wiek mi poda. Nie mogę prak­ty­ko­wać więk­szy­ch umar­twień, bo jestem bar­dzo sła­ba. Dłuż­sza

86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będzie­my obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Nie­ch dzień ten będzie dla nas cza­sem szcze­gól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem. Zapra­sza­my do obej­rze­nia

Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego

Rekolekcje w lutym

W dnia­ch od 12 do 15 lute­go odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”. Reko­lek­cje popro­wa­dzi o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem. a Prze­czy­taj tak­że: