Radość i cierpienie zanurzone w Bożym Miłosierdziu

W dzia­le Czy­tel­nia opu­bli­ko­wa­li­śmy nowe świa­dec­two jed­ne­j z wolon­ta­riu­szek „Fau­sti­num”, któ­ra pra­gnie podzie­lić się z nami swo­im doświad­cze­niem Boże­go miło­sier­dzia.

Czy­taj: Świa­dec­two

Wszyst­kie oso­by pra­gną­ce dołą­czyć swo­je świa­dec­two, pro­si­my o prze­sła­nie tek­stu w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres: administrator@faustinum.org

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.