Zmiana terminu spotkania formacyjnego

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w kwiet­niu nastą­pi zmia­na ter­mi­nu spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go dla wspól­no­ty spo­ty­ka­ją­cej się przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach. Odbę­dzie się ono w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca, tj. 8 kwiet­nia.
Na spo­tka­nie zapra­sza­my do sali “Fau­sti­num” na godz. 13.30.

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.