Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierw­szy­ch dnia­ch kwiet­nia uka­za­ła się nowa pły­ta for­ma­cyj­na p.t. “Życie praw­dzi­we to Miło­sier­dzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wpro­wa­dze­nia do medy­ta­cji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lute­go 2017 roku. Pro­wa­dził je o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ.

Zoba­cz wię­cej na temat pły­ty

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.