Jak Bóg okazuje nam miłosierdzie?

Już nie­ba­wem będzie­my obcho­dzić Świę­to Miło­sier­dzia.

Przy­go­to­wu­jąc się do tego waż­ne­go i pięk­ne­go dnia, zachę­ca­my do wysłu­cha­nia homi­lii ks. bp Grze­go­rza Rysia, wygło­szo­nej w Świę­to Miło­sier­dzia w 2016 roku.

Homi­lia

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.