Matka Miłosierdzia

Aby god­nie wysło­wić miło­sier­dzie Pana,
Łączy­my się z Mat­ką Twą Nie­po­ka­la­ną,
Bo wten­czas hymn nasz mil­szym Ci się sta­nie –
Bo Ona jest spo­śród anio­łów i ludzi wybra­na.

Przez Nią, jak przez czy­sty krysz­tał,
Prze­szło do nas miło­sier­dzie Two­je,
Przez Nią miły Bogu czło­wiek się stał,
Przez Nią nam spły­wa­ją wszel­kich łask zdro­je” (Dz.1746).

Trze­ba nam nie­ustan­nie odkry­wać, jak Mary­ja doświad­czy­ła w swo­im życiu Boże­go miło­sier­dzia i jak dzie­li się tym doświad­cze­niem z Kościo­łem. Poprzez wie­ki jawi się nam jako Słu­żeb­ni­ca Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ra obja­wia­jąc się ludziom, wzy­wa świat do zaufa­nia Bogu i nawró­ce­nia.

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia frag­men­tu kon­fe­ren­cji o. Sta­ni­sła­wa Łuca­rza SJ na temat obja­wień Maryj­nych, pocho­dzą­cej z ostat­nie­go dnia sku­pie­nia.

Kon­fe­ren­cja

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.