Życzenia od Ojca Świętego Franciszka

Do sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach nad­szedł list z Waty­ka­nu, w któ­rym Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek ser­decz­nie dzię­ku­je za nade­sła­ne życze­nia świą­tecz­ne i w atmos­fe­rze wiel­ka­noc­nej życzy wszyst­kim człon­kom „Fau­sti­num”, aby umie­li wyko­rzy­stać wszel­kie oka­zje do świad­cze­nia o rado­ści i poko­ju Zmar­twych­wsta­łe­go Pana oraz z ser­ca udzie­la Apo­stol­skie­go Bło­go­sła­wień­stwa.

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.