Święto Miłosierdzia w Wenezueli

Od kil­ku lat w Mara­ca­ibo w Wene­zu­eli odby­wa­ją się pięk­ne cele­bra­cje Świę­ta Miło­sier­dzia. Zachę­ca­my do obej­rze­nia zdjęć z tego­rocz­nych uro­czy­sto­ści, prze­sła­nych przez dzia­ła­ją­cy tam Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia.

Zobacz: Gale­rię

a

Prze­czy­taj tak­że:

  • Święto Miłosierdzia 2017Świę­to Miło­sier­dzia 2017 Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powiedz, […]
  • Święto MiłosierdziaŚwię­to Miło­sier­dziaJutro będzie­my obcho­dzić w całym Koście­le Świę­to Miło­sier­dzia. Jezus powie­dział, że w […]
  • Matka MiłosierdziaMat­ka Miło­sier­dzia „Aby god­nie wysło­wić miło­sier­dzie Pana, Łączy­my się z Mat­ką Twą Nie­po­ka­la­ną, Bo […]

Komentarze są wyłączone.