Konferencja o. Marka Wójtowicza SJ

W cza­sie ostat­nie­go spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, o. Marek Wój­to­wicz SJ — opie­kun ducho­wy Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”, wygło­sił kon­fe­ren­cję na temat obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia tego nagra­nia.

Kon­fe­ren­cja

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.