V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”

17 czerw­ca 2017 roku odbę­dzie V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyć w nim będą dele­ga­ci z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej będzie prze­wod­ni­czyć Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski.

16 czerw­ca, w dzień poprze­dza­ją­cy Wal­ne Zebra­nie, orga­ni­zu­je­my mię­dzy­na­ro­do­we spo­tka­nie Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Roz­pocz­nie się ono wspól­ną modli­twą w Godzi­nie Miło­sier­dzia w kapli­cy klasz­tor­nej. Po niej zapra­sza­my do sali „Fau­sti­num” na wspól­ne spo­tka­nie z człon­ka­mi „Fau­sti­num”, któ­rzy przy­by­li na Wal­ne Zebra­nie. Swój udział potwier­dzi­li mię­dzy inny­mi człon­ko­wie z Nie­miec, Irlan­dii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Sło­wa­cji, Czech, a tak­że ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Puer­to Rico, Liba­nu i Togo. Po spo­tka­niu, oko­ło godz. 17.30, zgro­ma­dzi­my się w Kapli­cy Męki Pań­skiej na wspól­ną ado­ra­cję i uwiel­bie­nie Boga.

W związ­ku z tym, czerw­co­we spo­tka­nie for­ma­cyj­ne wspól­no­ty kra­kow­skiej odbę­dzie się tydzień wcze­śniej, tzn. 10 czerw­ca. Ser­decz­nie zapra­sza­my.

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.