Faustinum” na Słowacji

W dniach od 26 do 28 maja w Dol­ným Smo­ko­vcu w sło­wac­kich Tatrach odby­ły się reko­lek­cje „Fau­sti­num” p.t. „Świę­ty Józef – mąż głę­bo­kiej wia­ry”. Popro­wa­dzi­li je: ks. Milan Supek i s. Fau­stia Sza­bo­vá. Uczest­ni­czy­ło w nich ponad 50 osób z róż­nych wspól­not „Fau­sti­num” na Sło­wa­cji.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia zdjęć.

Zdję­cia

a

Prze­czy­taj tak­że:

  • Rekolekcje na SłowacjiReko­lek­cje na Sło­wa­cji W dniach od 13 do 15 stycz­nia w Dol­ným Smo­ko­vcu na Sło­wa­cji odby­ły się reko­lek­cje […]
  • Rekolekcje 2017Reko­lek­cje 2017 Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem […]
  • Miłosierna Trójca cz.1Miło­sier­na Trój­ca cz.1 Zbli­ża­jąc się do koń­ca Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia, zapra­sza­my do reflek­sji […]

Komentarze są wyłączone.