Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go 2017

Dziś obcho­dzi­my Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go.

W cza­sie śro­do­wej audien­cji gene­ral­nej, Papież Fran­ci­szek zwró­cił się do wier­nych tymi sło­wa­mi:

Duch Świę­ty umoż­li­wia tę nie­po­ko­na­ną nadzie­ję, dając nam świa­dec­two wewnętrz­ne, że jeste­śmy dzieć­mi Boga i Jego dzie­dzi­ca­mi (Rz 8, 16). Jak­że mógł­by Ten, któ­ry dał nam Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go nie dać nam cze­goś inne­go wraz z Nim? (por. Rz 8, 32) „Nadzie­ja zawieść nie może, ponie­waż miłość Boża roz­la­na jest w ser­cach naszych przez Ducha Świę­te­go, któ­ry został nam dany” (Rz 5, 5). Dla­te­go nie zawo­dzi, bo jest w naszym wnę­trzu Duch Świę­ty, któ­ry nas pobu­dza, byśmy szli naprzód, sta­le naprzód. Dla­te­go wła­śnie nadzie­ja nie zawo­dzi.

Duch Świę­ty nie tyl­ko spra­wia, że jeste­śmy w sta­nie żywić nadzie­ję, ale rów­nież być siew­ca­mi nadziei, aby­śmy i my byli – jak On i dzię­ki Nie­mu – „para­kle­ta­mi”, to zna­czy pocie­szy­cie­la­mi i obroń­ca­mi bra­ci. Siew­ca­mi nadziei. Chrze­ści­jan może siać gorycz, może siać oba­wę, ale to nie jest chrze­ści­jań­skie. Jeśli tak czy­nisz, to nie jesteś dobrym chrze­ści­ja­ni­nem. Sie­je nadzie­ję, roz­sie­wa ole­jek nadziei, sie­je won­no­ści nadziei, a nie kwas gory­czy i bez­na­dziei” (tekst pocho­dzi z: http://opoka.news/aktualnosci/4732).

Zapra­sza­my rów­nież do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji o. Sta­ni­sła­wa Łuca­rza SJ p.t. „Duch Świę­ty – Duchem miło­ści i miło­sier­dzia cz.1”, wygło­szo­nej pod­czas wczo­raj­sze­go dnia sku­pie­nia.

Kon­fe­ren­cja

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.