Duch Święty – Duchem miłości i miłosierdzia cz.2

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia dru­giej kon­fe­ren­cji o. Sta­ni­sła­wa Łuca­rza SJ z ostat­nie­go dnia sku­pie­nia “Fau­sti­num” w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

 Kon­fe­ren­cja 2

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.