Uroczystość Trójcy Świętej 2017

Trój­ca Świę­ta udzie­la mi swe­go życia w obfi­to­ści przez dar Ducha Świę­te­go. Trzy Boskie Oso­by we mnie miesz­ka­ją. Bóg, jeże­li kocha, to całym sobą, całą mocą swej isto­ty. Jeże­li mnie tak Bóg uko­chał, cóż ja na to – ja, oblu­bie­ni­ca Jego?” (Dz. 392)

Zagłę­bia­jąc się dziś w tę wiel­ką tajem­ni­cę naszej wia­ry,
wspól­nie uwiel­biaj­my Boga w Trój­cy Jedy­ne­go.

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji ks. Rober­ta Woź­nia­ka.

Kon­fe­ren­cja – Trój­ca Świę­ta

Zachę­ca­my rów­nież do wspól­ne­go odkry­wa­nia:
Miło­sier­ne­go Syna
Miło­sier­ne­go Ojca i
Miło­sier­ne­go Ducha Świę­te­go.

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.