Piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia”

W dniach od 9 do 11 czerw­ca w Koszy­cach na Sło­wa­cji odbył się II Kon­gres Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia pod patro­na­tem ks. abp Berd­nar­da Bobe­ra, metro­po­li­ty koszyc­kie­go. Tema­tem kon­gre­su było: „Pięk­no i bogac­two chrze­ści­jań­skie­go miło­sier­dzia”. Kon­gres ten zor­ga­ni­zo­wa­ło Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia, a popro­wa­dzi­li go: s. M. Cla­re­ta Fečo­vá i ks. Peter Novak.

W dru­gim dniu kon­gre­su, pod­czas uro­czy­stej Mszy św. pod prze­wod­nic­twem ks. bp Sta­ni­sla­va Sto­la­ri­ka, odby­ły się cere­mo­nie „Fau­sti­num”. Pod­czas cere­mo­nii 8 wolon­ta­riu­szy zosta­ło włą­czo­nych w poczet człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia i 9 zło­ży­ło swo­je przy­rze­cze­nia odda­nia i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu.

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.