Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powie­dz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­ko­ść poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­ki­ch łask” (Dz. 796)

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia. Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­ny­ch dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia

Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierw­szy­ch dnia­ch kwiet­nia uka­za­ła się nowa pły­ta for­ma­cyj­na p.t. “Życie praw­dzi­we to Miło­sier­dzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wpro­wa­dze­nia do medy­ta­cji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lute­go 2017 roku. Pro­wa­dził je

Radość i cierpienie zanurzone w Bożym Miłosierdziu

W dzia­le Czy­tel­nia opu­bli­ko­wa­li­śmy nowe świa­dec­two jed­ne­j z wolon­ta­riu­szek „Fau­sti­num”, któ­ra pra­gnie podzie­lić się z nami swo­im doświad­cze­niem Boże­go miło­sier­dzia. Czy­taj: Świa­dec­two Wszyst­kie oso­by pra­gną­ce dołą­czyć swo­je świa­dec­two, pro­si­my o prze­sła­nie tek­stu w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres: administrator@faustinum.org

Zmiana terminu spotkania formacyjnego

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w kwiet­niu nastą­pi zmia­na ter­mi­nu spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go dla wspól­no­ty spo­ty­ka­ją­cej się przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach. Odbę­dzie się ono w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca, tj. 8 kwiet­nia. Na spo­tka­nie zapra­sza­my do sali “Fau­sti­num” na godz. 13.30. a 

Dzień skupienia

25 mar­ca 2017 odbył się w Krakowie-Łagiewnikach wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia, p.t. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć. Zoba­cz: Gale­ria a Prze­czy­taj tak­że: