Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powie­dz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­ko­ść poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będzie­my obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Nie­ch dzień ten będzie dla nas cza­sem szcze­gól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem. Zapra­sza­my do obej­rze­nia

Miłosierdzie — nowe życie w Jezusie Chrystusie

Potrze­bu­je­my nie­ustan­nie kon­tem­plo­wać tajem­ni­cę miło­sier­dzia. Jest ona dla nas źró­dłem rado­ści, pogo­dy i poko­ju. (…) Miło­sier­dzie to dro­ga, któ­ra łączy Boga z czło­wie­kiem, ponie­waż otwie­ra ser­ce na nadzie­ję, że będzie­my kocha­ni na zawsze, pomi­mo ogra­ni­cze­nia, jakim jest

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

W sobo­tę 19 listo­pa­da w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach odbę­dzie się uro­czy­sto­ść Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Jezu­sa za Kró­la i Pana. Jej kul­mi­na­cyj­nym momen­tem będzie Msza św. o godz. 12.00 w bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia. Jubi­le­uszo­wy Akt Przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa

Ceremonie “Faustinum” – 5 października 2016

Wczo­raj, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Sio­stry Fau­sty­ny, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowy­ch człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Prze­wod­ni­czył im ks. Robert Woź­niak. Otocz­my naszą modli­twą nowy­ch człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two

Zaufać nadziei

Współ­cze­sny czło­wiek jest głod­ny i spra­gnio­ny nadziei. Nadzie­ja zawsze towa­rzy­szy­ła ludz­kim wysił­kom, histo­rii poszcze­gól­ny­ch osób i cały­ch naro­dów. Bez wąt­pie­nia jest obec­na i dziś, choć nie­rzad­ko nie­zro­zu­mia­na, może zagu­bio­na czy wrę­cz zapo­mi­na­na. Bywa

Uroczystość św. Piotra i Pawła

Prze­ży­wa­my dziś w Koście­le uro­czy­sto­ść świę­ty­ch Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji przy­bli­ża­ją­cej postać Pio­tra i Jego rela­cję z Jezu­sem. Kon­fe­ren­cję tę wygło­sił pod­czas spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Posłu­chaj: Kon­fe­ren­cja Prze­czy­taj tak­że: