V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”

17 czerw­ca 2017 roku odbę­dzie V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyć w nim będą dele­ga­ci z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej będzie prze­wod­ni­czyć Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski,

Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powiedz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­kość poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będzie­my obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Nie­ch dzień ten będzie dla nas cza­sem szcze­gól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem. Zapra­sza­my do obej­rze­nia

Miłosierdzie — nowe życie w Jezusie Chrystusie

Potrze­bu­je­my nie­ustan­nie kon­tem­plo­wać tajem­ni­cę miło­sier­dzia. Jest ona dla nas źró­dłem rado­ści, pogo­dy i poko­ju. (…) Miło­sier­dzie to dro­ga, któ­ra łączy Boga z czło­wie­kiem, ponie­waż otwie­ra ser­ce na nadzie­ję, że będzie­my kocha­ni na zawsze, pomi­mo ogra­ni­cze­nia, jakim jest

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

W sobo­tę 19 listo­pa­da w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach odbę­dzie się uro­czy­stość Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Jezu­sa za Kró­la i Pana. Jej kul­mi­na­cyj­nym momen­tem będzie Msza św. o godz. 12.00 w bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia. Jubi­le­uszo­wy Akt Przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa

Ceremonie “Faustinum” – 5 października 2016

Wczo­raj, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Sio­stry Fau­sty­ny, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, odby­ły się cere­mo­nie przy­ję­cia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Prze­wod­ni­czył im ks. Robert Woź­niak. Otocz­my naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two

Zaufać nadziei

Współ­cze­sny czło­wiek jest głod­ny i spra­gnio­ny nadziei. Nadzie­ja zawsze towa­rzy­szy­ła ludz­kim wysił­kom, histo­rii poszcze­gól­nych osób i całych naro­dów. Bez wąt­pie­nia jest obec­na i dziś, choć nie­rzad­ko nie­zro­zu­mia­na, może zagu­bio­na czy wręcz zapo­mi­na­na. Bywa