Wielkanocny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­kanocnym dniu sku­pie­nia, pt. “Duch Świę­ty – Duchem miło­ści i miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w zakład­ce: Spo­tka­nia a 

Dzień skupienia w Toruniu

11 mar­ca, w para­fii Miło­sier­dzia Boże­go i św. Sio­stry Fau­sty­ny w Toru­niu, odbył się dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy „Fau­sti­num”. Popro­wa­dził go ks. Sła­wo­mir Tykar­ski. W wygło­szo­nej kon­fe­ren­cji, zaty­tu­ło­wa­nej „Wiel­ki Post ze św. Sio­strą Fau­sty­ną”, uka­zał

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku

Adwentowy dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w adwen­to­wym dniu sku­pie­nia, pt. “Adwent cza­sem miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 grud­nia w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Dni sku­pie­nia. a Prze­czy­taj tak­że:

Dni skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem dni sku­pie­nia na Adwent 2016 i Wiel­ki Post 2017. Zapi­sy roz­po­czy­na­ją się 7 listo­pa­da 2016. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem “Fau­sti­num”. Zobacz: Dni sku­pie­nia a Prze­czy­taj tak­że: