Dzień skupienia

25 mar­ca 2017 odbył się w Krakowie-Łagiewnikach wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia, p.t. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć. Zoba­cz: Gale­ria a Prze­czy­taj tak­że:

Dzień skupienia w Toruniu

11 mar­ca, w para­fii Miło­sier­dzia Boże­go i św. Sio­stry Fau­sty­ny w Toru­niu, odbył się dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy „Fau­sti­num”. Popro­wa­dził go ks. Sła­wo­mir Tykar­ski. W wygło­szo­nej kon­fe­ren­cji, zaty­tu­ło­wa­nej „Wiel­ki Post ze św. Sio­strą Fau­sty­ną”, uka­zał

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Spo­tka­nia.

Adwentowy dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w adwen­to­wym dniu sku­pie­nia, pt. “Adwent cza­sem miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 grud­nia w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Dni sku­pie­nia. a Prze­czy­taj tak­że:

Dni skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem dni sku­pie­nia na Adwent 2016 i Wiel­ki Post 2017. Zapi­sy roz­po­czy­na­ją się 7 listo­pa­da 2016. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem “Fau­sti­num”. Zoba­cz: Dni sku­pie­nia a Prze­czy­taj tak­że:

Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus” (Ga 5,1). Wyzwo­leni z miło­sier­dzia i dla miło­sier­dzia

W dniu 12 mar­ca, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” w Krakowie-Łagiewnikach odbył się wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia. Popro­wa­dził go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. W cza­sie kon­fe­ren­cji poru­szył on tema­ty­kę znie­wo­le­nia przez grze­ch i wyzwo­le­nia, jakie czło­wie­ko­wi może

Dzień skupienia “Faustinum” dla grup ze Słowacji

Już kolej­ny raz człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze “Fau­sti­num” ze Sło­wa­cji przy­je­cha­li do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach na swój dorocz­ny dzień sku­pie­nia. Gru­pa bli­sko stu osób pod prze­wod­nic­twem ks. Artu­ra Cie­piel­skie­go i s. Bene­dik­ti­ny Fečo­vej roz­wa­ża­ła tek­st “Orę­dzia Ojca