Konferencja o. Marka Wójtowicza SJ

W cza­sie ostat­nie­go spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w Krakowie-Łagiewnikach, o. Marek Wój­to­wicz SJ — opie­kun ducho­wy Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”, wygło­sił kon­fe­ren­cję na temat obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia tego nagra­nia. Kon­fe­ren­cja a Prze­czy­taj tak­że:

Wielkanocny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­kanocnym dniu sku­pie­nia, pt. “Duch Świę­ty – Duchem miło­ści i miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w zakład­ce: Spo­tka­nia a 

Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powiedz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­kość poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­ki­ch łask” (Dz. 796)

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia. Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­ny­ch dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia

Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierw­szych dniach kwiet­nia uka­za­ła się nowa pły­ta for­ma­cyj­na p.t. “Życie praw­dzi­we to Miło­sier­dzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wpro­wa­dze­nia do medy­ta­cji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lute­go 2017 roku. Pro­wa­dził je

Zmiana terminu spotkania formacyjnego

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w kwiet­niu nastą­pi zmia­na ter­mi­nu spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go dla wspól­no­ty spo­ty­ka­ją­cej się przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach. Odbę­dzie się ono w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca, tj. 8 kwiet­nia. Na spo­tka­nie zapra­sza­my do sali “Fau­sti­num” na godz. 13.30. a 

Dzień skupienia w Toruniu

11 mar­ca, w para­fii Miło­sier­dzia Boże­go i św. Sio­stry Fau­sty­ny w Toru­niu, odbył się dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy „Fau­sti­num”. Popro­wa­dził go ks. Sła­wo­mir Tykar­ski. W wygło­szo­nej kon­fe­ren­cji, zaty­tu­ło­wa­nej „Wiel­ki Post ze św. Sio­strą Fau­sty­ną”, uka­zał