V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”

17 czerw­ca 2017 roku odbę­dzie V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyć w nim będą dele­ga­ci z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej będzie prze­wod­ni­czyć Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski,

Konferencja o. Marka Wójtowicza SJ

W cza­sie ostat­nie­go spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w Krakowie-Łagiewnikach, o. Marek Wój­to­wicz SJ — opie­kun ducho­wy Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”, wygło­sił kon­fe­ren­cję na temat obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia tego nagra­nia. Kon­fe­ren­cja a Prze­czy­taj tak­że:

Wielkanocny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­kanocnym dniu sku­pie­nia, pt. “Duch Świę­ty – Duchem miło­ści i miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w zakład­ce: Spo­tka­nia a 

Zmiana terminu spotkania formacyjnego

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w kwiet­niu nastą­pi zmia­na ter­mi­nu spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go dla wspól­no­ty spo­ty­ka­ją­cej się przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach. Odbę­dzie się ono w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca, tj. 8 kwiet­nia. Na spo­tka­nie zapra­sza­my do sali “Fau­sti­num” na godz. 13.30. a 

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku

Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego

Rekolekcje w lutym

W dniach od 12 do 15 lute­go odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”. Reko­lek­cje popro­wa­dzi o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem. a Prze­czy­taj tak­że: