Zmiana terminu spotkania formacyjnego

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w kwiet­niu nastą­pi zmia­na ter­mi­nu spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go dla wspól­no­ty spo­ty­ka­ją­cej się przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach. Odbę­dzie się ono w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca, tj. 8 kwiet­nia. Na spo­tka­nie zapra­sza­my do sali “Fau­sti­num” na godz. 13.30. a 

Dzień skupienia

25 mar­ca 2017 odbył się w Krakowie-Łagiewnikach wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia, p.t. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć. Zoba­cz: Gale­ria a Prze­czy­taj tak­że:

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Spo­tka­nia.

Wydawnictwo “Misericordia”

W pierw­szy­ch dnia­ch mar­ca Wydaw­nic­two “Mise­ri­cor­dia” otwo­rzy­ło sklep inter­ne­to­wy. Zachę­ca­my do obej­rze­nia stro­ny i zapo­zna­nia się z nową ofer­tą. Zoba­cz: Wydaw­nic­two Mise­ri­cor­dia  a Prze­czy­taj tak­że:

Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego

Rekolekcje w lutym

W dnia­ch od 12 do 15 lute­go odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”. Reko­lek­cje popro­wa­dzi o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem. a Prze­czy­taj tak­że:

Adwentowy dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w adwen­to­wym dniu sku­pie­nia, pt. “Adwent cza­sem miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 3 grud­nia w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Dni sku­pie­nia. a Prze­czy­taj tak­że: