Konferencja o. Marka Wójtowicza SJ

W cza­sie ostat­nie­go spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go w Krakowie-Łagiewnikach, o. Marek Wój­to­wicz SJ — opie­kun ducho­wy Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”, wygło­sił kon­fe­ren­cję na temat obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia tego nagra­nia. Kon­fe­ren­cja a Prze­czy­taj tak­że:

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku

Modlitwa za Polskę

O Pan­no Pro­mie­ni­sta, czy­sta jak krysz­tał, cała pogrą­żo­na w Bogu, odda­ję Ci moje życie wewnętrz­ne, urzą­dzaj wszyst­ko tak, aby było miłe Syno­wi Twe­mu (Dz. 844). Roz­wa­ża­jąc wraz ze św. Sio­strą Fau­sty­ną tajem­ni­ce chwa­leb­ne Różań­ca św., pole­caj­my Bogu naszą