Dzień skupienia

25 mar­ca 2017 odbył się w Krakowie-Łagiewnikach wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia, p.t. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć. Zoba­cz: Gale­ria a Prze­czy­taj tak­że:

Wielkopostny dzień skupienia

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do udzia­łu w wiel­ko­post­nym dniu sku­pie­nia, pt. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, któ­ry odbę­dzie się 25 mar­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia w Krakowie-Łagiewnikach. Popro­wa­dzi go o. Sta­ni­sław Łuca­rz SJ. Wię­cej szcze­gó­łów w lin­ku Spo­tka­nia.

Modlitwa za Polskę

O Pan­no Pro­mie­ni­sta, czy­sta jak krysz­tał, cała pogrą­żo­na w Bogu, odda­ję Ci moje życie wewnętrz­ne, urzą­dzaj wszyst­ko tak, aby było miłe Syno­wi Twe­mu (Dz. 844). Roz­wa­ża­jąc wraz ze św. Sio­strą Fau­sty­ną tajem­ni­ce chwa­leb­ne Różań­ca św., pole­caj­my Bogu naszą