Święto Miłosierdzia w Wenezueli

Od kil­ku lat w Mara­ca­ibo w Wene­zu­eli odby­wa­ją się pięk­ne cele­bra­cje Świę­ta Miło­sier­dzia. Zachę­ca­my do obej­rze­nia zdjęć z tego­rocz­nych uro­czy­sto­ści, prze­sła­nych przez dzia­ła­ją­cy tam Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia. Zobacz: Gale­rię a Prze­czy­taj tak­że:

Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powiedz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­kość poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­ki­ch łask” (Dz. 796)

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia. Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­ny­ch dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia

Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierw­szych dniach kwiet­nia uka­za­ła się nowa pły­ta for­ma­cyj­na p.t. “Życie praw­dzi­we to Miło­sier­dzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wpro­wa­dze­nia do medy­ta­cji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lute­go 2017 roku. Pro­wa­dził je

86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będzie­my obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Nie­ch dzień ten będzie dla nas cza­sem szcze­gól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem. Zapra­sza­my do obej­rze­nia

Miłosierdzie — nowe życie w Jezusie Chrystusie

Potrze­bu­je­my nie­ustan­nie kon­tem­plo­wać tajem­ni­cę miło­sier­dzia. Jest ona dla nas źró­dłem rado­ści, pogo­dy i poko­ju. (…) Miło­sier­dzie to dro­ga, któ­ra łączy Boga z czło­wie­kiem, ponie­waż otwie­ra ser­ce na nadzie­ję, że będzie­my kocha­ni na zawsze, pomi­mo ogra­ni­cze­nia, jakim jest

Zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Rok Jubi­le­uszo­wy zakoń­czy się w uro­czy­stość litur­gicz­ną Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, 20 listo­pa­da 2016 r. W tym dniu, zamy­ka­jąc Drzwi Świę­te, będzie­my przede wszyst­kim zwra­ca­li się z wdzięcz­no­ścią i dzięk­czy­nie­niem do Trój­cy Prze­naj­święt­szej za to, że udzie­li­ła nam tego