Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierw­szych dniach kwiet­nia uka­za­ła się nowa pły­ta for­ma­cyj­na p.t. “Życie praw­dzi­we to Miło­sier­dzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wpro­wa­dze­nia do medy­ta­cji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lute­go 2017 roku. Pro­wa­dził je

Zaufać nadziei

Współ­cze­sny czło­wiek jest głod­ny i spra­gnio­ny nadziei. Nadzie­ja zawsze towa­rzy­szy­ła ludz­kim wysił­kom, histo­rii poszcze­gól­nych osób i całych naro­dów. Bez wąt­pie­nia jest obec­na i dziś, choć nie­rzad­ko nie­zro­zu­mia­na, może zagu­bio­na czy wręcz zapo­mi­na­na. Bywa

Śladami Miłosierdzia

W ramach for­ma­cji apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia uka­za­ła się nowa pły­ta MP3 p.t. “Śla­da­mi Miło­sier­dzia”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje i homi­lie pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w lutym i paź­dzier­ni­ku 2014 roku. Pro­wa­dził je o.

Nowa książka formacyjna

Z rado­ścią odda­je­my do rąk Czy­tel­ni­ków książ­kę ks. Teo­fi­la Siu­de­go “Z Mary­ją ku miło­sier­ne­mu Bogu”. Jest ona waż­ną pozy­cją for­ma­cyj­ną dla Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Uka­zu­je bowiem miej­sce i rolę Mat­ki Miło­sier­dzia w ich życiu, rolę

Miłosierdzie Boże – ratunek czy…

W ramach for­ma­cji apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia uka­za­ła się nowa pły­ta MP3 p.t. “Miło­sier­dzie Boże – ratu­nek czy dro­ga do peł­ni życia?”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje i homi­lie pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dniach