Płyta “Życie prawdziwe to Miłosierdzie”

W pierw­szych dniach kwiet­nia uka­za­ła się nowa pły­ta for­ma­cyj­na p.t. “Życie praw­dzi­we to Miło­sier­dzie”. Zawie­ra ona kon­fe­ren­cje, homi­lie i wpro­wa­dze­nia do medy­ta­cji pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, jakie odby­ły się w Krakowie-Łagiewnikach w dnia­ch 12–15 lute­go 2017 roku. Pro­wa­dził je

Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego

Rekolekcje w lutym

W dniach od 12 do 15 lute­go odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”. Reko­lek­cje popro­wa­dzi o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem. a Prze­czy­taj tak­że:

Miłosierna Trójca cz.1

Zbli­ża­jąc się do koń­ca Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia, zapra­sza­my do reflek­sji nad miło­sier­dziem Trój­cy Świę­tej. W kolej­nych dniach udo­stęp­ni­my kon­fe­ren­cje pocho­dzą­ce z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” p.t. “Miło­sier­na Trój­ca”, któ­re w paź­dzier­ni­ku bie­żą­ce­go roku popro­wa­dził dla nas ks. Robert

Rekolekcje 2017

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji na 2017 rok. Dołą­cza­my rów­nież plik do pobra­nia ze szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi warun­ków uczest­nic­twa w reko­lek­cjach. Zapi­sy na reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się 7 listo­pa­da 2016. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt

Świadectwo Grzegorza

W Czy­tel­ni opu­bli­ko­wa­li­śmy nowe świa­dec­two jed­ne­go z człon­ków “Fau­sti­num”, któ­ry pra­gnie podzie­lić się z nami swo­imi spo­strze­że­nia­mi, doświad­cze­nia­mi i tym, co doko­na­ło się w jego ser­cu pod­czas ubie­gło­rocz­nych reko­lek­cji w Krakowie-Łagiewnikach.   Czy­taj: Świa­dec­two   Wszyst­kie oso­by pra­gną­ce dołą­czyć