V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum”

17 czerw­ca 2017 roku odbę­dzie V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyć w nim będą dele­ga­ci z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej będzie prze­wod­ni­czyć Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski,

Święto Miłosierdzia w Wenezueli

Od kil­ku lat w Mara­ca­ibo w Wene­zu­eli odby­wa­ją się pięk­ne cele­bra­cje Świę­ta Miło­sier­dzia. Zachę­ca­my do obej­rze­nia zdjęć z tego­rocz­nych uro­czy­sto­ści, prze­sła­nych przez dzia­ła­ją­cy tam Apo­sto­lat Boże­go Miło­sier­dzia. Zobacz: Gale­rię a Prze­czy­taj tak­że:

Święto Miłosierdzia 2017

Poprzez Ser­ce Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go Boże miło­sier­dzie docie­ra do ludzi: Powiedz, cór­ko Moja, że jestem miło­ścią i miło­sier­dziem samym (…) („Dzien­ni­czek”, 1074). To miło­sier­dzie Chry­stus roz­le­wa na całą ludz­kość poprzez zesła­nie Ducha, któ­ry w Trój­cy Świę­tej jest Osobą-Miłością.

W tej nowen­nie udzie­lę duszom wszel­ki­ch łask” (Dz. 796)

Jutro roz­po­czy­na­my nowen­nę przed świę­tem Miło­sier­dzia. Pole­ga ona na odma­wia­niu przez dzie­więć kolej­ny­ch dni (od Wiel­kie­go Piąt­ku do sobo­ty przed świę­tem Miło­sier­dzia włącz­nie) koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia

86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będzie­my obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Nie­ch dzień ten będzie dla nas cza­sem szcze­gól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem. Zapra­sza­my do obej­rze­nia

Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego

Koniec roku!

Przed nami ostat­ni dzień roku. Niech będzie to czas reflek­sji i dzięk­czy­nie­nia Boga za otrzy­ma­ne łaski, a szcze­gól­nie za Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia, Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży oraz wizy­tę papie­ża Fran­cisz­ka w naszej ojczyź­nie. Niech pomo­gą nam w tym sło­wa nasze­go