Dni skupienia 2016/2017

skupienie

Adwen­to­wy dzień sku­pie­nia
Dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num”
w Krakowie-Łagiewnikach odbył się 3 grud­nia 2016 r.

Roz­po­czę­cie: 9.30 – sala “Fau­sti­num”
Pro­wa­dzą­cy: o. Sta­ni­sław Łucarz SJ
Temat: Adwent cza­sem miło­sier­dzia
W pro­gra­mie: Kon­fe­ren­cje, Msza św., Ado­ra­cja
Wyży­wie­nie: we wła­snym zakre­sie. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z kawy i her­ba­ty
Zapi­sy: Oso­by zain­te­re­so­wa­ne uczest­nic­twem pro­si­my
oooooo o kon­takt tele­fo­nicz­ny z Sekre­ta­ria­tem

Wiel­ko­post­ny dzień sku­pie­nia
Dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num”
w Krakowie-Łagiewnikach odbył się 25 mar­ca 2017 r.

Roz­po­czę­cie: 9.30 – sala “Fau­sti­num”
Pro­wa­dzą­cy: o. Sta­ni­sław Łucarz SJ
Temat: Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia
W pro­gra­mie: Kon­fe­ren­cje, Msza św., Dro­ga krzy­żo­wa
Wyży­wie­nie: we wła­snym zakre­sie. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z kawy i her­ba­ty
Zapi­sy: Oso­by zain­te­re­so­wa­ne uczest­nic­twem pro­si­my
oooooo o kon­takt tele­fo­nicz­ny z Sekre­ta­ria­tem

Wiel­ka­noc­ny dzień sku­pie­nia
Dzień sku­pie­nia dla człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num”
w Krakowie-Łagiewnikach odbę­dzie się 3 czerw­ca 2017 r.

Roz­po­czę­cie: 9.30 – sala “Fau­sti­num”
Pro­wa­dzą­cy: o. Sta­ni­sław Łucarz SJ
Temat: Duch Świę­ty – Duchem miło­ści i miło­sier­dzia
W pro­gra­mie: Kon­fe­ren­cje, Msza św., róża­niec
Wyży­wie­nie: we wła­snym zakre­sie. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z kawy i her­ba­ty
Zapi­sy: Oso­by zain­te­re­so­wa­ne uczest­nic­twem pro­si­my
oooooo o kon­takt tele­fo­nicz­ny z Sekre­ta­ria­tem