Spotkania formacyjne 2016/2017

formacja

Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się zawsze w trze­cie sobo­ty mie­sią­ca, w okre­sie od wrze­śnia do czerw­ca, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” w Kra­ko­wie przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3.

Spo­tka­nia gru­py for­ma­cji pod­sta­wo­wej

Pro­gram:
13.30 – Róża­niec – sala “Fau­sti­num”
14.10 – Cykl “ABC życia wewnętrz­ne­go” – Kapli­ca Męki Pań­skiej
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Kapli­ca Męki Pań­skiej
15.30 – Msza św. –  Kapli­ca Męki Pań­skiej
16.30 – Aga­pa – sala “Fau­sti­num”
17.15 – Cykl biblij­ny –  sala “Fau­sti­num”

Uczest­nic­two: Człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze “Fau­sti­num”.
Oso­by pra­gną­ce do nas dołą­czyć pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­nicz­ny.

Spo­tka­nia gru­py for­ma­cji per­ma­nent­nej

Pro­gram:
13.30 – Róża­niec – sala “Fau­sti­num”
14.10 – Cykl “Zaufać nadziei” – sala “Fau­sti­num”
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Kapli­ca Męki Pań­skiej
15.30 – Msza św. –  Kapli­ca Męki Pań­skiej
16.30 – Aga­pa – sala “Fau­sti­num”
17.15 – Cykl św. Sio­stry Fau­sty­ny “Miło­sier­ni w codzien­no­ści” – Kapli­ca Męki Pań­skiej

Uczest­nic­two: Człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze “Fau­sti­num”, któ­rzy ukoń­czy­li for­ma­cję pod­sta­wo­wą.