Kontakt

Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”
ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, 30–608 Kra­ków
tel. 12 269 48 55, 509 655 184 
faustinum@faustyna.pl

Godzi­ny otwar­cia:
Poniedziałek-Sobota: 9.00–12.30    13.30–15.00

Nie­dzie­le i świę­ta: nie­czyn­ny
Sier­pień: nie­czyn­ny

Opi­nie, pomy­sły i uwa­gi na temat stro­ny pro­si­my kie­ro­wać na adres: administrator@faustinum.org