Nowe pozycje formacyjne

Książ­ki są dostęp­ne jedy­nie w Sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne kup­nem pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny.

a

Zaufać nadziei
o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

ZaufacChrze­ści­ja­nin swo­jej nadziei nie odnaj­du­je w struk­tu­rach spo­łecz­nych ani w ludziach, któ­rzy coś obie­cu­ją, ani też w nie­pew­nej rze­czy­wi­sto­ści, zanu­rzo­nej w nie­re­al­nym opty­mi­zmie. Nadzie­ja chrze­ści­jań­ska nie jest łatwym opty­mi­zmem. Jest kotwi­cą zarzu­co­ną na trwa­ły grunt, jest opar­ciem się o Ska­łę, któ­rą jest sam Bóg. Cho­ciaż nadzie­ja wyda­je się nie­od­łącz­ną towa­rzysz­ką życia, moż­na ją stra­cić. Mogą zaist­nieć takie sytu­acje, w któ­rych zga­si się w kimś iskrę nadziei. Przy­wró­cić czło­wie­ko­wi nadzie­ję to dać mu szan­sę na kolej­ne życie, przy­nieść mu pokój, wlać stru­mień ener­gii i siły, aby dalej chciał żyć.

 

****************************************

 

Pokochać siebie w głębi serca
o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

Pokochac

Czło­wiek, by praw­dzi­wie poko­chać sie­bie potrze­bu­je zejść w głąb sie­bie, potrze­bu­je spo­tkać sie­bie w sobie, aby odkryć Źró­dło Miło­ści, któ­re jest w nim, a któ­re nie­jed­no­krot­nie jest zasy­pa­ne przez trud­ne i bole­sne doświad­cze­nia życia. Tyl­ko scho­dząc do swe­go ser­ca, mimo wszyst­ko i nade wszyst­ko, pozna praw­dzi­wą Miłość, któ­rą jest Bóg. Mocą tej Miło­ści czło­wiek będzie mógł praw­dzi­wie poko­chać sie­bie, odkry­wa­jąc swo­ją war­tość i god­ność, i kochać dru­gie­go, trosz­cząc się o nie­go i będąc za nie­go odpo­wie­dzial­nym. Ta Miłość uzdol­nia czło­wie­ka do odda­nia nale­ży­tej czci Bogu, któ­re­mu słu­ży i któ­re­go pra­gnie miło­wać z całe­go ser­ca.

m
b
****************************************

a
Z Maryją ku Miłosiernemu Bogu. Miejsce i rola
Matki Miłosierdzia w życiu Apostoła Bożego Miłosierdzia
ks. Teofil Siudy

 

Okładka Siudy

Jezus Chry­stus sam jest świa­tłem, słoń­cem, któ­re wze­szło nad wszyst­ki­mi ciem­no­ścia­mi histo­rii. Aby jed­nak do Nie­go dotrzeć, potrze­bu­je­my bliż­szych świa­teł – ludzi, któ­rzy dają świa­tło, czer­piąc je z Jego świa­tła, i w ten spo­sób pozwa­la­ją nam orien­to­wać się w naszej prze­pra­wie. Któż bar­dziej niż Mary­ja mógł­by być gwiaz­dą nadziei dla nas – Ona, któ­ra przez swo­je “tak” otwar­ła Bogu same­mu drzwi nasze­go świa­ta; Ona, któ­ra sta­ła się żyją­cą Arką Przy­mie­rza, w któ­rej Bóg przy­jął cia­ło, stał się jed­nym z nas, pośród nas “roz­bił swój namiot” (por. J 1, 14)?

a

a

****************************************

a

Razem czy osobno.
Droga wspólnoty chrześcijańskiej
o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

Razem

Książ­ka ta poru­sza pod­sta­wo­we tema­ty zwią­za­ne z budo­wa­niem wspól­not, zacie­śnia­niem wza­jem­nych rela­cji, prze­zwy­cię­ża­niem trud­no­ści, któ­re nie­uchron­nie poja­wia­ją się na dro­dze prze­cho­dze­nia od gru­py do wspól­no­ty, pogłę­bia­niem for­ma­cji oso­bi­stej i wspól­no­to­wej oraz coraz głęb­szym pozna­wa­niem szcze­gól­nej misji w Koście­le i świe­cie, któ­rą mają wspól­no­ty chrze­ści­jań­skie. W dal­szej czę­ści Autor zapra­sza do oso­bi­stej lek­tu­ry Księ­gi Dzie­jów Apo­stol­skich. W Księ­dze tej zamy­śla­my się, kon­tem­plu­je­my, podzi­wia­my pierw­szą wspól­no­tę w Jero­zo­li­mie. Jest on wzo­rem dla każ­dej wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej, któ­ra pra­gnie się roz­wi­jać i kro­czyć dro­ga­mi Boży­mi.

 aab
****************************************

a

Czerpać ze Źródła.
Wprowadzenie do modlitwy w codzienności
o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

Czerpac

Czło­wiek, aby wejść w dia­log z Bogiem, we współ­pra­cę z Jego łaską, powi­nien nabyć umie­jęt­no­ści ucze­nia się modli­twy i trwa­nia w niej. Moż­na powie­dzieć, że taka umie­jęt­ność jest pew­nym rodza­jem sztu­ki. A każ­da sztu­ka ma swo­ją teo­rię i prak­ty­kę, któ­rą trze­ba poznać i wpro­wa­dzić w życie. Poszcze­gól­ne punk­ty krok po kro­ku wpro­wa­dza­ją w ducha modli­twy, w jej peda­go­gię i kli­mat, w jej posta­wy i zasa­dy, w jej róż­ne typy i rodza­je, w to, co wyda­je się waż­ne w modli­twie codzien­no­ści.